ARTIKEL 1. Algemeen

Het huishoudelijk reglement regelt, voor zover nodig, de toepassing van de in de statuten
opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting, de organisatie en de leiding van de
zwemclub De Meerkoet Bree v.z.w., afgekort DMB v.z.w.

ARTIKEL 2. Lidmaatschap – Toegetreden leden

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren op het secretariaat van DMB middels een door
het secretariaat te verstrekken inschrijvingsformulier. Bij de inschrijving moet een door
de Raad van Bestuur vastgesteld lidgeld betaald worden. Ieder lidmaatschap moet door
de Raad van Bestuur goedgekeurd worden.

ARTIKEL 3. Lidmaatschapsbijdragen – Toegetreden leden

De lidmaatschapsbijdragen bestaan uit een forfaitaire som per jaar, het lidgeld genoemd.
Het lidgeld wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het lidgeld moet
jaarlijks betaald worden voor 10 september. Bij niet-betaling van het lidgeld kan dit leiden tot
administratieve opleggen, schorsing of het vervallen van het lidmaatschap en de daarbij horende
verzekering. Elk lid dat voor het einde van een zwemjaar (zwemjaar loopt van september tot en met
augustus) stopt of door tuchtsancties de toegang tot de club wordt ontzegd, heeft geen recht op
terugvordering van het lidgeld of gelijk welke voordelen in natura.

ARTIKEL 4. Verzekering

Alle leden van de vereniging, die in regel zijn met hun lidmaatschap, zijn verzekerd tegen lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt voor alle activiteiten die door de
vereniging worden ingericht, zowel in binnen- als buitenland, zowel tijdens de activiteiten als
onderweg.
Bij ongeval moet de betrokkene én de leiding van de aan gang zijnde activiteit de secretaris
van de vereniging binnen de 24 uur op de hoogte brengen. De secretaris helpt bij de administratieve
afhandeling en opvolging van de dossiers.

ARTIKEL 5. Adresverandering

De leden zijn verplicht adresveranderingen binnen de 14 dagen schriftelijk door te geven aan
het secretariaat of aan de balie.

ARTIKEL 6. Toelating tot het zwembad

In ruil voor hun inschrijving en het betalen van lidgeld mogen de leden gebruik maken van de
infrastructuur en faciliteiten die de vereniging te bieden heeft. De toegang tot het zwembad
kan slechts gegeven worden aan leden onder inachtname van de geldende reglementen
zoals deze door het Intercommunaal Zwembad en de Raad van Bestuur zijn opgesteld.
Bij overtreding van de reglementen kan de Raad van Bestuur maatregelen nemen.

ARTIKEL 7. Toezicht op de leden

Zowel op trainingen, wedstrijden en stages staan de leden onder het uitsluitend gezag, toezicht en
verantwoordelijkheid van de door het DMB bestuur aangestelde trainers, afgevaardigden en/of
aanwezige bestuursleden. Deze maatregel is van toepassing vanaf het betreden tot het verlaten van
de omkleedruimte van het zwembad of sporthal en dit gedurende de ganse training, wedstrijd of bij
stage vanaf aanvang tot het einde van de stage.

ARTIKEL 8. Zwemlessen / Trainingen

 • De lessen en trainingen gebeuren onder leiding en toezicht van bevoegde trainers. De
  trainers en lesgevers worden steeds met respect behandeld. Ze zijn er om de zwemmers te leren
  zwemmen.
 • Indien een lid de training of les niet kan bijwonen, wordt de trainer hiervan op de hoogte gebracht.
 • Iedere zwemmer is tijdig aanwezig zodat de trainingen stipt kunnen aanvatten. Alvorens
  het zwembad te betreden moet er eerst gedoucht worden omwille van hygiënische redenen. Op de
  trainingen wordt het volledige programma afgewerkt, behalve wanneer de trainer een afwijking toelaat.
  Gedurende de trainingen verlaten de leden de badzone niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van
  de door DMB bestuur aangestelde personen die op dat ogenblik de verantwoordelijkheid dragen voor
  het goed functioneren van de groep.
 • DMB voorziet niet in opvang voor en na de lessen. Kinderen t.e.m. 6 jaar mogen vergezeld worden
  door één ouder/begeleider (zelfde geslacht als kind) in de aangeduide kleedkamers. Het is niet
  toegestaan om buiten de kleedkamer uw kind om te kleden.
 • Er mag niet gegeten worden in het zwembad.
 • In de kleedkamers is geen drank en/of voeding toegestaan.
 • Ouders zijn niet toegelaten in het zwembad tijdens de training. Van de ouders wordt verwacht dat zij
  hun kinderen niet afleiden en daardoor de training of les verstoren.
 • Na de training wordt het zwembad onmiddellijk verlaten.
 • In de omkleedruimtes gedragen de zwemmers zich rustig en wordt er niet gespeeld. De
  kleedkamers worden netjes achtergelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
  kledij en heeft respect voor andermans gerief. Waardevolle spullen laat je niet achter in
  de kleedkamers.
 • De zwemmers dienen zorgvuldig om te gaan met het materiaal van de club, het zwembad en het
  fitnesscentrum/sporthal. De zwemmers brengen respect op voor het materiaal en de kledij van andere
  zwemmers. Beschadiging of verlies van materiaal, toebehorend aan de vereniging, kan verhaald
  worden op diegene die de beschadiging of het verlies heeft veroorzaakt.
 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens trainingen.

ARTIKEL 9. Wedstrijden

De club zal jaarlijks een aantal wedstrijden organiseren teneinde de sportieve rivaliteit en
de onderlinge krachtmeting te bevorderen. De deelname aan diverse wedstrijden en de
daarvoor te maken onkosten worden jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald. De
trainers beslissen in onderling overleg met de hoofdtrainer welke zwemmers voor welke wedstrijden
geselecteerd worden. Hij houdt rekening met een redelijke verdeling tussen
competitievergunninghouders en niet-vergunninghouders, met de representativiteit voor
de club van de zwemmers bij selecties voor wedstrijden en met het gevraagde zwempeil
van de zwemwedstrijden. Het bestuur heeft het recht om het aantal inschrijvingen(starts)
per wedstrijd te beperken. Een zwemmer mag niet deelnemen aan een wedstrijd zonder
toestemming van de trainer en/of club.
De inschrijvingslijsten worden door de sportsecretaris onder de zwemmers verdeeld en
via de website kenbaar gemaakt. Er wordt geen andere bevestiging van inschrijving
gegeven. Afwezigheden moeten tijdig gemeld worden aan de trainer en de sportsecretaris zodat
tijdig uitschrijven mogelijk is.
Bij wedstrijddeelname is inzwemmen verplicht. De zwemmer(ster) zorgt er voor dat hij/zij tijdig op het
aanvangsuur van inzwemmen aanwezig is. Indien een lid te laat aan de start verschijnt wordt dit
beschouwd als een forfait.
Gedurende de wedstrijden verlaten de leden de badzone niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming
van de door DMB bestuur aangestelde personen die op dat ogenblik de verantwoordelijkheid dragen
voor het goed functioneren van de groep.
Van onze zwemmers wordt verwacht dat ze de reglementen van het zwembad of trainingscomplex
nakomen. Bij wedstrijden wordt het wedstrijdreglement nageleefd. Tijdens de wedstrijd worden
de instructies van de trainers en ploegafgevaardigde stipt opgevolgd. De instructies
van de wedstrijdoproeper voor afhaling kaarten en voor huldiging moeten stipt opgevolgd
worden. Instructies van kamprechter en starter worden stipt nageleefd.
De zwemmers gedragen zich sportief, enthousiast en zwemmen met volledige inzet. De
zwemmers tonen ten allen tijde het nodige respect tegenover de tegenstrevers, scheidsrechters,
wedstrijdofficials en het publiek. Alle leden moeten bijdragen tot de goede naam van de club.
De leden zijn verplicht bij wedstrijden de officiele uitrusting van de club te dragen. De
minimum uitrusting is een T-shirt DMB, badpak of zwembroek van de sponsor en DMB
badmuts. De officiele training DMB is gewenst. De zwemmers zijn verplicht op wedstrijden te
zwemmen met badkleding van onze hoofdsponsor “SPEEDO”.
Elke zwemmer dient persoonlijk zijn prijs/medaille af te halen. Dit is niet de taak van de
trainer/afgevaardigde.
Boetes tengevolge van ongewettigde afwezigheid op wedstrijden kunnen aan het betrokken lid
worden doorgerekend.
Boetes ten gevolge van uitsluitingen, wangedrag voor, tijdens of na wedstrijden kunnen aan de
betrokken leden worden doorgerekend.
De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens wedstrijden.
ARTIKEL 10. Aanwezigheden
Elke competitiezwemmer(ster) is het in eerste instantie aan zichzelf verplicht, de kansen die hem/haar
in onze club geboden worden maximaal te benutten en bijgevolg voldoende aan de trainingen deel te
nemen.
Zeesterren, Zeepaardjes,Vis, Piranha, Dolfijn, Haai en Orka trainen (minimum) 2 keer per week. De
pre-competitie verplicht 3 keer per week. Aanwezigheden worden regelmatig geëvalueerd en bij teveel
afwezigheden kan een uitsluiting volgen, dit om te vermijden dat andere kinderen onnodig op een
lange wachtlijst komen te staan. Jaarlijks wordt er getracht om aan minstens 4 splashwedstrijden deel
te nemen. Wie zich inschrijft voor een splashwedstrijd wordt verwacht daar ook aanwezig te zijn, tenzij
een gegronde reden. Potentiële competitiezwemmers moeten aan minstens 3 splash wedstrijden
deelnemen.
De competitiezwemmer(ster) dient onderstaand minimum aantal wedstrijden te zwemmen op
jaarbasis:

 • Eendjes (9j-10j): 5 waaronder de provinciale kampioenschapswedstrijden en de
  wedstrijden georganiseerd door DMB
 • Benjamins (11j-12j): 7 waaronder de provinciale kampioenschapswedstrijden en de
  wedstrijden georganiseerd door DMB
 • Alle andere categorieën (+12j): 9
  Vergunninghouders(sters) die niet aan deze norm voldoen, worden (behoudens ernstige redenen van
  langdurige ziekte of ongeval) in het volgende trainingsjaar automatisch niet meer toegelaten in de
  competitieploeg.
  De zwemmer(ster) die aangeduid wordt om onze club te vertegenwoordigen op belangrijke
  wedstrijden, is verplicht hieraan gevolg te geven (behoudens ernstige redenen).

ARTIKEL 11. Stage(s)

Ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijden (VJK, VK, zomercriterium, BJK en BK) worden er
stages georganiseerd. Van de zwemmer(ster) die deelneemt aan bovenstaande wedstrijden wordt
verwacht dat hij/zij deze stages volgen om zich op een optimale manier voor te kunnen bereiden.
Bovendien geldt dat de zwemmer(ster) die deelneemt aan de stage, ook zal deelnemen aan één van
bovenstaande wedstrijden. De zwemmer(ster) die niet deelneemt aan de stages kan enkel worden
toegelaten tot (één van) bovenstaande wedstrijden na beslissing van de trainer en hoofdtrainer.
Bij annulatie van boekingen voor stages of overnachtingen zal door de club een vergoeding
aangerekend worden.
De club is niet verantwoordelijk voor diefstallen tijdens stages.

ARTIKEL 12. Ontslagregeling

De zwemmer(ster) zonder competitievergunning kan ten allen tijde zijn (haar) ontslag aanbieden
door de secretaris van de vereniging schriftelijk op de hoogte te brengen van het ontslag.
De zwemmer(ster) met competitievergunning kan ontslag uit de vereniging aanvragen conform de
regels van de Vlaamse Zwemfederatie. Buiten de wettelijk voorziene overgangsperiode is
overgang van één vereniging naar een andere mogelijk in geval van woonstverandering of
mits onderlinge toestemming. De modaliteiten voor deze uitzonderingsmaatregelen kunnen op het
secretariaat opgevraagd worden.

ARTIKEL 13. Conflictbeheersing

De zwemmer en ouders reageren niet openlijk of gaan geen openlijke discussies aan tijdens de
trainingen, wedstrijden of stage.
Elke zwemmer moet zich tijdens de trainingen, wedstrijden en stage rustig en sportief gedragen. Hij
negeert nooit openlijk, ostentatief of provocatief instructies van trainers tijdens trainingen, wedstrijden
en stages
Pestgedrag en ongewenst grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Praat erover met je
trainer als je iets ziet of opmerkt.
Iedereen die zich gedurende de trainingen, wedstrijden en/of andere organisaties van de vereniging
onwelvoeglijk of onsportief gedraagt en daardoor de goede werking en/of de goede naam van de club
nadelig beïnvloedt of de veiligheid van de andere leden in het gedrang brengt, kan door het bestuur
worden gesanctioneerd, gaande van een mondelinge verwittiging, schorsing en in erge gevallen uit de
vereniging worden gesloten. Geschorste of uitgesloten leden hebben geen recht op terugvordering
van het gestorte lidgeld.

ARTIKEL 14. Gebruik van niet toegestane stoffen

Het is absoluut verboden doping te gebruiken. Bij dopinggebruik draagt de zwemmer de volle
verantwoordelijkheid. Het bestuur of de club kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden
gesteld. (www.dopinglijn.be).
Het aanzetten tot het gebruik van verboden middelen of middelen die de gezondheid schade
berokkenen, wordt niet getolereerd.

ARTIKEL 15. Communicatie

Alle communicatie en mededelingen aangaande de werking van de club, de trainers, de zwemmers of
het DMB bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuur worden verspreid. Alle officiële
mededelingen gebeuren via de clubkast en/of de website( www.demeerkoetbree.com).
De officiële communicatiekanalen (mailinglijsten alsook de website) kunnen enkel met toestemming
van het DMB bestuur worden gebruikt.

ARTIKEL 16. Privacy van gegevens

DMB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen
we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
DMB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door DMB verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over zwemgerelateerde activiteiten;
– Het benaderen van de persoon na beëindiging van het lidmaatschap voor bijvoorbeeld een reünie of
bijzondere gebeurtenis.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier dat de volgende persoonsgegevens
bevat, aangevuld met gegevens verkregen via persoonlijk, telefonisch of e-mail contact:
– Naam/tussenvoegsel
– Adres: straat, huisnummer, postcode, woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Gezondheidsattest
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers
Persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers worden door DMB verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan een overeenkomst, opdracht of contract.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam/tussenvoegsel
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
Algemeen beeldmateriaal
Tijdens wedstrijden ingericht door DMB, door andere bij de zwemfederatie aangesloten zwemclubs of
door de Vlaamse en Belgische zwemfederatie kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt. Dit
beeldmateriaal kan publiek worden gemaakt via de DMB website.
Tijdens de jaarlijkse stage ingericht door DMB kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt. Dit
beeldmateriaal kan publiek worden gemaakt via de DMB website en de stage blog.
Tijdens nevenactiviteiten, ingericht door DMB, zoals het jaarlijkse bezoek van de Sint, de ijsberenduik
en de surpirse party, kunnen foto’s en filmpjes worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan publiek
worden gemaakt via de DMB website.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door
aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij
de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier expliciet
toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Persoonsgegevens en aanmeldingen van/voor minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden
enkel en alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens
verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.

Expliciete toestemming

Bij het onderteken van het aansluitingsformulier en het zich akkoord verklaren met dit huishoudelijk
reglement verklaart het lid zich akkoord met het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens,
inclusief het openbaar maken van beeldmateriaal.
Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op via het emailadres info@demeerkoetbree.be.

ARTIKEL 17. Algemeen

Wanneer uw kind medische problemen heeft, wordt dit gemeld aan de verantwoordelijke van de
zwemschool, lesgever of trainer.
Ouders die vragen of opmerkingen hebben aangaande het zwemmen van hun kinderen kunnen in
eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke van de zwemschool of de lesgever.
De vereniging DMB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van
persoonlijke bezittingen.

ARTIKEL 18. Sponsoring

Enkel het bestuur kan onderhandelen en beslissen over sponsoring. Het is geen enkele zwemmer
toegestaan om een eigen sponsor aan te trekken, behalve met toestemming van het bestuur.

ARTIKEL 19. Wijzigingen huishoudelijk regelement

De raad van bestuur heeft het recht en de bevoegdheid om het huishoudelijk reglement te wijzigen en
de plicht deze wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de vereniging. In alle
gevallen die niet voorzien zijn in de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist de raad van
bestuur.
Elk lid van de club wordt geacht dit reglement gelezen te hebben, te kennen en te respecteren. Elk lid
van de club verklaart zich door het feit dat hij/zij deel uitmaakt van de club, akkoord met de
reglementen.